คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.04.2564
2

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
07.04.2564
1

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 จังหวัดหนองคาย

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

28.12.2563

<p>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564_ม.ค.-มี.ค.64</p>

28.12.2563

<p>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน(รปพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564_ม.ค.-มี.ค.64</p>

28.12.2563

<p>ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนันสนุน กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ภายใต้ งบดำเนินงาน_ม.ค.-มี.ค.64 </p>

28.12.2563

<p>ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนันสนุน กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ภายใต้ ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ม.ค.-มี.ค.64 </p>

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02