ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566

 

      ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดหนองคาย ปีพุทธศักราช 2566 โดยสามารถกรอกประวัติ พร้อมทั้งติดรูปถ่าย และแนบเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566