วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

  นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่ 10/2565) ณ ห้องประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

  โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุม