วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น.
นางสาวพิกุล โมครัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวนฤมล ศิริสมบัติ นักวิชาการมาตรฐาน นางสาวกุลวนิษฐ์ วัชรเมธาธนกุล และนายภคพงศ์ พลอยกลม นักวิชาการอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมการติดตามการขอรับการรับรองมาตรฐานมอก.เอส ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ.) ของผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท พราวด์ ไอเดีย จำกัด และวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ(หมู่บ้าน CIV) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย