วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 12.30 น.

  นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิญญา ชมภูจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวโศภิตรสุดา จิตปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวสุตาภัทร พินิจเจริญ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงหลวงพ่อพระใส ประจำปี 2567  วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

  โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี